fbpx
WhatsApp
+971 52 977 6000
logo armor

Conquer Every Climb, Break Free from the Freeze

Pushto Çdo Ngjitje, Çlirohu nga Ngrirja.

Forget about the strain on your engine in those uphill battles. With Armor, it's all about seamless power and effortless climbing, every time you hit the road. Take over the road no matter how cold it gets, our engine oils are designed for optimal protection even at when the temperature is bellow zero, and our ice cool antifreeze offers another layer of reliance.

Harro për ngarkesën në motor gjatë ngjitjeve të vështira. Me Armor, bëhet fjalë për fuqi të pandërprerë dhe ngjitje pa përpjekje, çdo herë kur nis rrugën. Merr kontrollin e rrugës pavarësisht se sa ftohtë bëhet, vajrat tanë të motorrit janë të dizajnuara për mbrojtje optimale edhe kur temperatura është nën zero, dhe antifrizi ynë i ftohtë shton një shtresë tjetër besueshmërie.

  Contact us Today!

  Armor Lubricants, Leading manufacturer and supplier

  Manufacturing over 200 products and distributing them worldwide in 52+ countries.

  Prodhimi i mbi 200 produkteve dhe shpërndarja e tyre në mbi 52 vende në mbarë botën.

  Want products that you can rely on? Our range of long-lasting lubricants means less downtime and more road time. It’s not just about enduring the journey; it’s about enjoying every bit of it without pauses. Go further, for longer, with Armor’s promise of enduring performance.

  Dëshironi produkte të besueshme? Gama jonë e lubrifikantëve të qëndrueshëm do të thotë më pak kohë ndalje dhe më shumë kohë në rrugë. Nuk është vetëm për të duruar udhëtimin; bëhet fjalë për të shijuar çdo pjesë të tij pa ndërprerje. Shko më larg, për më gjatë, me premtimin e Armor për performancë të qëndrueshme.

  Leading Manufacturer & Supplier of Engine Oil, Industrial Lubricants, and automotive additives

  art
  art
  art
  Armor Lubricants Manufacturer Journey from 2012-2021

  Call Us Now

  (+971) 52 977 6000

  We are looking for you! Care to join us?

  Ne po të kërkojmë ty! Dëshiron të bashkohesh me ne?

  We are looking for exceptional professionals in the automotive and engine oil sector in Albania. If you operate a workshop, own a spare parts store, or are an established engine oil dealer and have the energy and ambition, then we invite you to team up with Armor Lubricants. As an Armor Lubricants Partner, You Will Benefit From: 1- Products Designed for Performance 2- Marketing and Design Support 3- Special Prices

  Ne kërkojmë profesionistë të jashtëzakonshëm në sektorin e automjeteve dhe vajrave të motorit në Shqipëri. Nëse ke një punishte, posedon një dyqan pjesësh këmbimi, ose je një tregtar i njohur vaji motori dhe ke energjinë dhe ambicien, atëherë të ftojmë të bashkohesh me Armor Lubricants. Si Partner i Armor Lubricants, Do të Përfitosh nga: 1- Produkte të Dizajnuara për Performancë 2- Mbështetje e Marketingut dhe Dizajnit 3- Çmime të Veçanta

  Contact Us Now

  Armor Lubricants is One of the Fastest Growing Engine Oil Manufacturer for Petrol and Heavy Duty Diesel Engines.

  • 12+Year of Experience

  • 200+Products

  • 500+Satisfied Customers

  Armor është partneri yt në këtë udhëtim.

  art

  Our Brands

  art

  Call Us Now

  (+971) 52 977 6000

  Armor Lubricants
  Brochure

  art

  Gear up for a drive where each shift is smooth

  Përgatitu për një drejtim ku çdo ndërrim është i butë.

  Ndërto një Biznes të Suksesshëm duke Shpërndarë Produktet e Lubrifikantëve Armor.